Tháng Tư 19, 2019

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2019; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã ban hành kế hoạch số 85/KH-HĐPH ngày 12 tháng 4 năm 2019 về tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng, hình thức, thời gian kiểm tra:

- Đối tượng và hình thức kiểm tra:

+ Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở 05 đơn vị thành viên Hội phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện và 07 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

+ Kiểm tra gián tiếp đối với các cơ quan, đơn vị (không nằm trong danh sách đơn vị được kiểm tra trực tiếp) thông qua nghiên cứu báo cáo kết quả tự kiểm tra triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của đơn vị và đối chiếu với kết quả theo dõi việc tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động do Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng tổ chức, chỉ đạo để làm cơ sở đánh giá, kiểm tra đơn vị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian kiểm tra:

+ Mốc thời gian kiểm tra: từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/6/2019.

+ Thời gian tổ chức kiểm tra: Tháng 07/2019.

2. Nội dung kiểm tra:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể trong tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Việc xây dựng kế hoạch và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL tại địa phương, đơn vị theo kế hoạch đã đề ra.

- Công tác tổ chức phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức tại đơn vị và thực hiện, tổ chức tuyên truyền, PBGDPL các nội dung được phân công tại phụ lục I của Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16/01/2019 đến các đối tượng liên quan đến lĩnh vực phụ trách và các đối tượng được giao tại Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 27/2/2019.

- Kết quả thực hiện các nội dung được phân công tại phụ lục II của Kế hoạch số 213/KH-UBND và nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch thực hiện đề án.

- Việc triển khai và kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 49/KH-HĐPH ngày 06/3/2019 của Hội đồng về thực hiện công tác PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021 trong năm 2019 trên địa bàn huyện.

- Công tác rà soát, giới thiệu, kiện toàn, quản lý báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tạo điều kiện, phân công cán bộ công chức tham gia hỗ trợ, thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật cho Nhân dân.

- Việc triển khai tổ chức “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng tháng và kết quả triển khai thực hiện hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm nhân ngày 9/11/2018.

- Công tác quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại đơn vị.

- Công tác triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Tình hình bố trí và thực hiện xã hội hóa kinh phí hoạt động PBGDPL.

- Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị trong năm 2019 và khắc phục hạn chế tại địa phương, đơn vị do các đoàn kiểm tra, Hội đồng và Ủy ban nhân dân huyện đánh giá.

Tháng Tư 19, 2019

Căn cứ Kế hoạch số 337/KH-BCĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021”  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1454/KH-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển” giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: kế hoạch được triển khai tại xã Thạnh An, Long Hòa, Lý Nhơn và thị trấn Cần Thạnh.

- Đối tượng: tất cả cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ và cán bộ, công chức, nhân dân tại xã, thị trấn có biên phòng.

2. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và các văn bản liên quan trực tiếp tình hình an ninh trật tự nông thôn; đời sống nhân dân khu vực biên giới biển, các quy định của pháp luật trong quá trình hành nghề trên biển…cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy quân sự, công an; cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn 04 xã, thị trấn.

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật để tuyên truyền trên hệ thống tuyền thanh địa phương.

- Rà soát, củng cố hoạt động các câu lạc bộ tư vấn pháp luật các xã, thị trấn địa bàn Biên phòng nhằm tăng cường công tác tư vấn pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng tại cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 5576/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện.

- Tổ chức sơ, tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án và đề ra phương hướng thực hiện cho năm tiếp theo.

Tháng Tư 18, 2019

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, chiều ngày 18 tháng 4 năm 2019, Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì tiến hành kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và khảo sát triển khai thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Long Hòa cùng với sự tham dự của Ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Bà Trần Việt Thái – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp.

Qua kiểm tra, khảo sát, Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm thay mặt Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Hòa trong việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua, cũng như, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế năm 2018 và thực hiện trong năm 2019 để xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã cần tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; cũng cố rà soát kiện toàn các tổ hòa giải đặc biệt chú ý vận động đội ngũ cán bộ, công chức nghĩ hưu tham gia vào các Tổ hòa giải ở cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện lấy phiếu đánh giá hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường quản lý việc thực hiện và chấp hành quy ước cộng đồng dân cư dưới sự tham gia giám sát của Ban công tác Mặt trận và các tổ hòa giải nhằm hạn chế các vụ/việc vi phạm pháp luật phát sinh.

Tháng Tư 11, 2019

             Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021; Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

              Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, ngày 11/3/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-STP-PBGDPL về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với phạm vi và các mục tiêu và yêu cầu như sau:

1. Phạm vi, đối tượng

a) Phạm vi

- Địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật là đơn vị hành chính cấp xã, phường do Thành phố lựa chọn để chỉ đạo điểm và Ủy ban nhân dân quận, huyện lựa chọn chỉ đạo tại địa phương;

- Các lĩnh vực pháp luật xác định tập trung thực hiện phổ biến, giáo dục tại địa bàn trọng điểm gồm: Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, xây dựng.

b) Đối tượng

- Nhân dân tại địa bàn trọng điểm;

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý của lực lượng Công an; đối tượng có trình độ nhận thức, văn hóa hạn chế; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm;

- Cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (sau đây gọi tắt là Đề án), bảo đảm chất lượng, hiệu quả đặt trong tổng thể triển khai nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phấn đấu đến năm 2021 cơ bản đạt được mục tiêu chung của Đề án là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm. Nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại các địa bàn trọng điểm trong phạm vi Đề án để đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

b) Mục tiêu cụ thể

- 90% Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi thực hiện Đề án được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trọng tâm là những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến tình hình vi phạm pháp luật phù hợp với đặc thù của từng địa bàn;

- 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi thực hiện Đề án được cung cấp kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực pháp luật liên quan;

- Tiếp tục kiềm chế, phấn đấu giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi thực hiện Đề án;

- 100% tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật được biên soạn trong khuôn khổ của Đề án được đăng tải công khai trên mạng internet để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tại địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi thực hiện Đề án khai thác, tham khảo và sử dụng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án;

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án.

3. Yêu cầu

a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhất là tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật từ đó tạo sự đồng thuận, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm;

c) Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án của giai đoạn trước; xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

Đính kèm QĐ104

Tháng Tư 5, 2019

Nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trong tư vấn giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; bảo đảm công tác PBGDPL năm 2019 được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

(đính kèm Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 26/03/2019)

Tháng Tư 4, 2019

Ngày 28/3/2019, quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng và giao thông đường bộ cho cán bộ, công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường quận và 20 phường.

Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tập huấn về công tác lập biên bản xử lý hành vi vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng và giao thông đường bộ.

Tháng Tư 4, 2019

Thực hiện Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, từ ngày 27/3/2019 đến ngày 01/4/2019, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cơ sở với 160 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND phường, cán bộ, công chức phụ trách công tác hòa giải phường, hòa giải viên các tổ hòa giải 20 phường tham dự.

Tại Hội nghị, các hòa giải viên được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Bộ luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, các hòa giải viên còn được bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật; kỹ năng hòa giải cơ sở, thảo luận nhóm, xử lý tình huống cụ thể…

Qua đó, từng bước nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở; phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại cộng đồng dân cư; đồng thời, tạo  điều kiện để các hòa giải viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao kỹ năng và cách thức giải quyết các tình huống tranh chấp xảy ra trên địa bàn cư trú; xây dựng tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng dân cư./.

Tháng Tư 4, 2019

Ngày 24/2/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 4 phối hợp với Phòng Tư pháp Quận 4 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu đại diện các ban, ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân Quận 4, Công chức Tư pháp – Hộ tịch 15 phường, Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ 15 phường, thành viên Tổ tư vấn cộng đồng, các Câu lạc bộ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 4.

Hiện nay Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đang cung cấp dịch vụ đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến; dịch vụ đăng ký chuyển phát hồ sơ yêu cầu và trả kết quả Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ bưu chính; dịch vụ đăng ký cấp bản sao hộ tịch trực tuyến; đăng ký nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua Tổng đài 1080… Ủy ban nhân dân Quận 4 cũng đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực Hộ tịch, An toàn thực phẩm, Đăng ký kinh doanh, Giáo dục và đào tạo…

Giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, không những tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát huy hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công...

Tháng Tư 4, 2019

Ngày 02/4/2019, Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú tổ chức Hội nghị tuyên truyền Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện Lãnh đạo, cán bộ, công chức tại các Ban, ngành đoàn thể Quận, Ủy ban nhân dân quận, phường cùng Đại diện cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, tổ dân phố trên địa bàn Quận.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Minh Khôi – Tiến sĩ, Giảng viên Trường Đại học Nội Vụ phổ biến những nội dung về Công ước chống tra tấn và những văn bản pháp luật mới có hiệu lực liên quan đến phòng chống tra tấn tại Việt Nam như bảo vệ quyền con người, quyền công dân, cơ chế bảo đảm quyền không bị tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc bị hạ nhục ...

Thông qua hội nghị, góp phần phổ biến nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân./.

Tháng Tư 4, 2019

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 11 phối hợp với các đoàn thể phường tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2019 với các nội dung: Luật Hộ tịch; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; công tác cải cách hành chính....

Việc tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng tháng là dịp để triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan mật thiết đến công tác chuyên môn của cán bộ, công chức hoặc đời sống Nhân dân như: quy định pháp luật về hộ tịch, khiếu nại, tố cáo.... Cũng trong dịp này, Ủy ban nhân dân Phường đã phổ biến, giới thiệu các nội dung của công tác cải cách hành chính năm 2019, trong đó có các mô hình cải cách hành chính đạt hiệu quả cao mà Ủy ban nhân dân phường đã triển khai và được người dân trên địa bàn Phường đồng hành, ủng hộ trong thời gian qua như: mô hình “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 00 một số ngày trong tuần”, mô hình “Trả hồ sơ hộ tịch, hồ sơ chứng thực tại nhà cho Nhân dân trên địa bàn phường”, mô hình “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trích lục hộ tịch qua điện thoại và trực tuyến qua mạng internet”./.