Tháng Năm 21, 2019

Sáng nay, ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức khai giảng lớp quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2019 với sự tham dự của hơn 120 học viên là cán bộ, công chức đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên đến từ Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

Qua lớp học, các học viên đã được báo cáo viên giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như giới thiệu sơ nét về tình hình, hoạt động của một số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung. 

Tháng Năm 10, 2019

               Ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 471/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường UDCNTT trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”

              Đề án được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường úng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng Chính phủ điện tử là giải pháp đột phá để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

              Mục tiêu tổng quát của Đề án là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

              Đề án xác định 04 mục tiêu cụ thể: (i) Năm 2019, xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật dùng chung toàn quốc trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trong cả nước; (ii) Năm 2020, phấn đấu 100% bộ, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; (iii) Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác; (iv) Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

               Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể nêu trên, Đề án đề ra 06 nhóm nhiệm vụ chính, bao gồm: (i) Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; (ii) Xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có; quản lý, khai thác, vận hành Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; (iii) Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; (iv) Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; (v) Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở; (vi) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

               Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Đề án cũng đề ra 05 nhóm giải pháp thực hiện: (i) Giải pháp về nguồn nhân lực, tài chính; (ii) Giải pháp về kỹ thuật; (iii) Giải pháp về truyền thông; (iv) Giải pháp về thể chế; (v) Giải pháp khác.

              Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và chính quyền địa phương các cấp để tổ chức triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, tránh trùng lắp, lãng phí nguồn lực của nhà nước./.

Đính kèm

Tháng Năm 7, 2019

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức, người dân; góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo không đúng quy định pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,

          Sáng 25/04/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự Hội nghị có ông Trần Đình Trữ  - Phó Chánh Thanh tra Thành phố, Báo cáo viên pháp luật Thành phố; ông Lê Hoàng Tuấn – Phó Chánh Thanh tra quận cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể; Ban công tác Mặt trận 14 phường.

          Ông Trần Đình Trữ, báo cáo viên Hội nghị đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật khiếu nại và Luật tố cáo và các quy định pháp luật có liên quan như: Luật Tiếp công dân, các Nghị định hướng dẫn thi hành, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Thành phố về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Tháng Năm 7, 2019

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 184/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Phòng Tư pháp huyện và Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân về tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình trên địa bàn xã Tân Xuân,

Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đã mời hội viên, đoàn viên các Hội, đoàn thể trên địa bàn xã Tân Xuân đến tham dự Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, bà Dương Thị Bình – Báo cáo viên pháp luật huyện đã cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời, trao đổi một số cách phòng tránh và giải quyết vấn đề về bạo lực gia đình cho 98 hội viên, đoàn viên các Hội, đoàn thể trên địa bàn xã Tân Xuân./.

Tháng Năm 6, 2019

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện,

Từ ngày 17/4/2019 đến ngày 25/4/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Nhà Bè đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện và Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp cùng dự.

Tại buổi kiểm tra các xã, thị trấn đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019 như:

+ Tỷ lệ hòa giải thành còn thấp; việc chi hoạt động tổ hòa giải ở một số xã còn gặp khó khăn;

+ Việc lấy phiếu tín nhiệm về mức độ hài lòng của người dân trong trong triển khai đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

+ Việc tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức xã hội...

Qua kiểm tra, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện cũng nêu bật những kết quả, mô hình hay ở một số xã, thị trấn, từ đó nhân rộng điển hình; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Tháng Năm 6, 2019

Thực hiện Kế hoạch số 1684 /KH-UBND ngày 03  tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2019,

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 26/4/2019, Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn đã tổ chức 04 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho 481 hòa giải viên thuộc các Tổ hòa giải của 12 xã – thị trấn trên địa bàn tham dự.

Tại các Hội nghị tập huấn, bà Dương Thị Bình – Báo cáo viên pháp luật huyện đã cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện./.

Tháng Năm 6, 2019

Ngày 23/4/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận Tân Phú tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật tố cáo năm 2018. Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu đại diện Quận ủy, Đảng ủy 11 phường; Hội đồng nhân dân quận, phường; Ủy ban nhân dân quận, phường; các phòng chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Báo cáo viên pháp luật quận, tuyên truyền viên pháp luật phường; Ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, Tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn.

Ông Trần Đình Trữ - Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo viên pháp luật Thành phố đã phổ biến những nội dung cơ bản liên quan đến Luật Tố cáo năm 2018 như thẩm quyền giải quyết tố cáo, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, bảo vệ người tố cáo... Qua đó, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân cập nhật những quy định mới của Luật Tố cáo năm 2018, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tháng Năm 6, 2019

Ngày 22/4/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Củ Chi, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2019. Hội nghị được chia làm 02 đợt với hơn 700 đại biểu là hòa giải viên của các xã: An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng, Trung Lập Thượng, Phước Hiệp, Phạm Văn Cội, Tân Thạnh Tây, Phú Hòa Đông, Hòa Phú, Trung An, Bình Mỹ, Tân An Hội, An Phú, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An tham dự.

Tại Hội nghị, Luật sư Dương Quang Thọ đã phổ biến các chuyên đề về Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và giải đáp một số tình huống thực tiễn. Qua Hội nghị tập huấn, góp phần bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư./.

 

Tháng Năm 6, 2019

Ngày 23/04/2019, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến Luật trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật miễn phí với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Giang – Phó trưởng phòng nghiệp vụ 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thành phố đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cũng trong dịp này, Trung tâm đã tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân có nhu cầu, trong đó, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai./.

Tháng Năm 6, 2019

Ngày 22/04/2019, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật trẻ em và hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em với sự tham dự của hơn 350 đại biểu là giáo viên và học sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông.

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Thanh Nhã – Nguyên Phó Trưởng Phòng Văn hóa gia đình Sở Văn hóa Thể thao TP. HCM đã phổ biến Luật trẻ em và hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Qua đó, góp phần tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, đặc biệt là việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; đồng thời trang bị cho các em thiếu nhi kiến thức cơ bản về quyền trẻ em và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Cũng trong dịp này, các đại biểu tham dự còn được Ban Tổ chức tư vấn pháp luật và giải đáp thắc mắc liên quan đến các tình huống trong thực tiễn cuộc sống./.