Trích yếu văn bản:
Đơn Vị Ban Hành:
Loại Văn Bản:
Danh Mục:

Quyết định số 1540/QĐ-BTP
Quyết Định
9 lượt xem     Tháng Tám 16, 2018     1 Bình luận
08/2015/QĐ-UBND
Quyết Định
3 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Thông tư 10/2016/TT-BTP
Thông Tư
2 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Thông tư liên tịch số...
Thông tư liên tịch
3 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Luật Phổ biến, giáo dục pháp...
Bộ luật, Luật
3 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg
Quyết Định
3 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg
Quyết Định
3 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Nghị định 28/2013/NĐ-CP
Nghị Định
4 lượt xem     Tháng Bảy 26, 2018    
Tiêu Đề Nội Dung Đơn Vị Ban Hành Loại Văn Bản Ngày ban hành
Quyết định số 1540/QĐ-BTP Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh v... Quyết Định Tháng Tám 16, 2018
08/2015/QĐ-UBND Quy chế quản lý đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn TP. HCM Quyết Định Tháng Bảy 26, 2018
Thông tư 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm ... Thông Tư Tháng Bảy 26, 2018
Thông tư liên tịch số... Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đ... Thông tư liên tịch Tháng Bảy 26, 2018
Luật Phổ biến, giáo dục pháp... Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Bộ luật, Luật Tháng Bảy 26, 2018
Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành ph... Quyết Định Tháng Bảy 26, 2018
Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quyết Định Tháng Bảy 26, 2018
Nghị định 28/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Nghị Định Tháng Bảy 26, 2018