Tháng Sáu 18, 2019
Ngày 09 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ,...