• Tháng Sáu 26, 2024

Ngày 20/6/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1143/QĐ-BTP về hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu "tiếp cận pháp luật" trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2024, thay thế Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên địa bàn Thành phố, Sở Tư pháp kính chuyển Quyết định nêu trên và đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, địa chỉ 141 – 143 đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, điện thoại 028.38242893, thư điện tử: pbgdpl.stp@tphcm.gov.vn) để cùng phối hợp xử lý hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.