• Tháng Năm 14, 2024
Ngày 10/5/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 49) về quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Quy định mới về hoạt động thông tin cơ sở như sau:
1. Thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương, những sự kiện quan trọng liên quan đến người dân ở địa phương 9Khoản 1, Điều 6 Nghị định 49).
2. Những thông tin liên quan đến người dân ở địa phương:
- Thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội ở địa phương (Điểm a, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 49);
- Thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 49);
- Thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác quân sự ở địa phương (Điểm c, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 49);
- Thông tin về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; hỏa hoạn; cấp cứu, dịch bệnh; thảm họa xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương (Điểm d, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 49);
- Thông tin về gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực phương (Điểm đ, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 49);;
- Thông tin các biện pháp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội phương (Điểm e, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 49);
- Thông tin sản phẩm, dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất và đời sống của người dân ở địa phương phương (Điểm g, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 49).
3. Những thông tin khác theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở (Khoản 3, Điều 6 Nghị định 49).
4. Có 8 loại hình hoạt động thông tin cơ sở
Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở theo 8 loại hình:
(1). Đài truyền thanh cấp xã (Mục 1, Chương II Nghị định 49);
(2) Bảng tin công cộng (Mục 2, Chương II Nghị định 49);
(3) Bản tin thông tin cơ sở (Mục 3, Chương II Nghị định 49);
(4) Tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở (Mục 4, Chương II Nghị định 49);
(5) Tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở (Mục 5, Chương II Nghị định 49);
(6) Tuyên truyền trên cổng hoặc trang thông tin điện tử (Mục 6, Chương II Nghị định 49);
(7) Tuyên truyền qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin trên Internet (Mục 7, Chương II Nghị định 49);
(8) Tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông (Mục 8, Chương II Nghị định 49).
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024./.
Phòng Tư pháp quận Gò Vấp - Phòng PBGDPL
Tập tin đính kèm