• Tháng Năm 14, 2024
I. Thông tư số 03/2024/TT-TTCP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra:
Ngày 25/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-TTCP (gọi tắt là Thông tư 03) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra. Giới thiệu một số nội dung mới như sau:
1. Đối tượng áp dụng
- Cá nhân đã và đang công tác trong các cơ quan Thanh tra (Khoản 1, Điều 2, Thông tư 03).
- Vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi là Thanh tra Bộ); Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ; Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Thanh tra tỉnh); Thanh tra sở; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Thanh tra huyện), Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định (Khoản 2, Điều 2, Thông tư 03).
- Cá nhân, tập thể ngoài ngành Thanh tra có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra (Khoản 4, Điều 2, Thông tư 03).
- Các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định (Khoản 5, Điều 2, Thông tư 03).
2. Giới thiệu một số tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” ngành Thanh tra như sau:
- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật Thi đua, khen thưởng (Khoản 1, Điều 3, Thông tư 03).
- Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên thì thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định chung, trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cá nhân phải chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ học tập, đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên (đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng có xếp loại trung bình, khá, giỏi…) (Khoản 2, Điều 3, Thông tư 03).
3. Không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp sau đây:
- Có thời gian tuyển dụng hoặc làm hợp đồng lao động dưới 06 tháng (Điểm a, Khoản 6, Điều 3 Thông tư 03);
- Nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản (Điểm b, Khoản 6, Điều 3 Thông tư 03);
- Cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc bị điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ sản (Điểm b, Khoản 6, Điều 3 Thông tư 03).
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024.
II. Thông tư số 04/2024/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành Kế hoạch thanh tra:
Ngày 08/4/2024 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2024/TT-TTCP (gọi tắt là Thông tư 04) quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra và ban hành Kế hoạch thanh tra. Giới thiệu một số quy định như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Thông tư này quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra; xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra hằng năm của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra theo quy định tại Điều 9 Luật Thanh tra; xử lý chồng chéo, trùng lặp, điều chỉnh kế hoạch thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra (Khoản 1, Điều 1 Thông tư 04).
- Thông tư này áp dụng đối với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra, ban hành kế hoạch thanh tra; xử lý chồng chéo, trùng lặp, điều chỉnh kế hoạch thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra (Khoản 2, Điều 1 Thông tư 04)..
2. Nguyên tắc xây dựng Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
- Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của các cơ quan nhà nước cấp trên; yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, ngành, lĩnh vực (Khoản 1, Điều 2 Thông tư 04).
- Bảo đảm phân công nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, thời gian thanh tra; bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm nguồn lực thực hiện (Khoản 2, Điều 1 Thông tư 04).
- Đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về thanh tra và hướng dẫn tại Thông tư này (Khoản 3, Điều 1 Thông tư 04)..
3. Căn cứ để xây dựng Định hướng chương trình thanh tra
- Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại (Khoản 1, Điều 3 Thông tư 04).
- Nghị quyết, đề án, chương trình, mục tiêu của Chính phủ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ (Khoản 2, Điều 3 Thông tư 04).
- Quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại (Khoản 3, Điều 3 Thông tư 04).
- Yêu cầu của việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật; yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Khoản 4, Điều 3 Thông tư 04).
- Căn cứ khác theo quy định của pháp luật (Khoản 5, Điều 3 Thông tư 04).
4. Quy định thu thập thông tin, tài liệu để xây dựng Định hướng chương trình thanh tra
- Việc thu thập thông tin, tài liệu để xây dựng Định hướng chương trình thanh tra được tiến hành hằng năm, do đơn vị được Tổng Thanh tra Chính phủ giao chủ trì (sau đây gọi tắt là đơn vị chủ trì) thực hiện (Khoản 1, Điều 4 Thông tư 04).
- Thông tin, tài liệu thu thập bao gồm:
+ Các thông tin, tài liệu quy định tại Điều 3 của Thông tư 04/2024/TT-TTCP (Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 04);
+ Quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành và các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương (Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 04);
+ Tình hình, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, giám sát của các cơ quan chức năng; tình hình, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (Điểm c, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 04);
+ Báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu của đơn vị chủ trì (nếu có) (Điểm d, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 04);
+ Các thông tin, tài liệu khác theo quy định của pháp luật (Điểm đ, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 04);
- Việc thu thập các thông tin, tài liệu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật (Khoản 3, Điều 4 Thông tư 04);
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2024.
III. Thông tư số 02/2024/TT- TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”
Ngày 20/3/2024 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2024/TT- TTCP (gọi là Thông tư 02) quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”. Quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” như sau:
1. Đối tượng xét tặng: Cá nhân đã và đang công tác trong các cơ quan thanh tra và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (Khoản 1, Điều 2 Thông tư 02) ;
- Cá nhân có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam (Khoản 2, Điều 2 Thông tư 02).
2. Về điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương
- Cá nhân công tác trong các cơ quan thanh tra có thời gian công tác liên tục từ đủ 10 năm trở lên tính đến ngày 1/9 của năm đề nghị xét tặng. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có thời gian làm công tác thanh tra liên tục từ đủ 20 năm trở lên tính đến ngày 1/9 của năm đề nghị xét tặng (Khoản 2, Điều 6 Thông tư 02);
- Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại các điểm đ, điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4 phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 10 năm trở lên và có ít nhất 8 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra (Điểm c, Khoản 3, Điều 6 Thông tư 02).
- Các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định (Khoản 4, Điều 6, Thông tư 02).
3. Về trình tự, thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương
- Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xét tặng và bảo đảm tính chính xác của hồ sơ đối với các cá nhân quy định tại các điểm d, điểm đ, điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông tư này (Điểm a, Khoản 3, Điều 8 Thông tư 02);
- Cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp, cá nhân công tác trong các cơ quan thanh tra và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điểm a, Khoản 3, Điều 8 Thông tư 02).
4. Hồ sơ đề nghị xét tặng gồm:
- Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương; Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo thông tư này; Bản khai thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo và áp dụng đối với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này; Bản sao các quyết định khen thưởng đối với các trường hợp được ưu tiên xét tặng (Khoản 1, Điều 9 Thông tư 02). .
- Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương được lập thành 2 bộ, 1 bộ lưu tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trình, 1 bộ gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (qua Vụ Tổ chức cán bộ thuộc TTCP) trước ngày 10 tháng 9 hằng năm (Khoản 2, Điều 9 Thông tư 02).
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/5/2024./.
Phòng Tư pháp quận Gò Vấp- Phòng PBGDPL