• Tháng Hai 5, 2024
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập và các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.
Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND có 4 chương 26 điều với các nội dung chính:
1. Đối tượng áp dụng
a) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao đáp ứng tiêu chuẩn chung tại Điều 5 và tiêu chuẩn cụ thể tại Điều 6, Điều 7 Quy định này.
b) Quy định này được triển khai và áp dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi chung là “cơ quan, đơn vị”) sau đây:
- Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, quận ủy, huyện ủy, thành ủy thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố”).
- Các cơ quan, tổ chức thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “cấp huyện”); trừ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (kể cả giáo dục và đào tạo đại học, sau đại học, giáo dục nghề nghiệp).
2. Chính sách đãi ngộ:
a) Chính sách hỗ trợ về thu nhập
Ngoài được hưởng chính sách tiền lương, phụ cấp theo quy định pháp luật hiện hành, cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 6, Điều 7 Quy định này còn được hưởng chính sách hỗ trợ về thu nhập hằng tháng theo trình độ như sau:
- Hỗ trợ về thu nhập bằng 04 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người có trình độ tiến sĩ và tương đương.
- Hỗ trợ về thu nhập bằng 03 lần mức lương tối thiểu vùng đối với:
+ Người có trình độ thạc sĩ và tương đương.
+ Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo Điều 6 Quy định này.
- Hỗ trợ về thu nhập bằng 02 lần mức lương tối thiểu vùng đối với các trường hợp còn lại.
b) Chính sách khuyến khích, phát huy năng lực
Trường hợp đã hoàn thành thời gian tập sự (nếu có) và được phân công chủ trì hoặc tham gia công trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ hoặc tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao từ cấp Thành phố và tương đương trở lên (gọi tắt là “công trình”), sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao được xem xét, cho hưởng chính sách khuyến khích, phát huy năng lực như sau:
- Trường hợp công trình do 01 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao thực hiện:
Mỗi một công trình được cấp có thẩm quyền nghiệm thu đạt yêu cầu hoặc được phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng mức khuyến khích, phát huy năng lực bằng 1% tổng kinh phí ngân sách Thành phố chi trả cho công trình đó. Tổng mức khuyến khích không thấp hơn 20.000.000 đồng/người/công trình (hai mươi triệu đồng) và tối đa là 100.000.000 đồng/người/công trình (một trăm triệu đồng).
- Trường hợp công trình do nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và người có trình độ cao cùng thực hiện:
Mức khuyến khích, phát huy năng lực cho nhóm thực hiện bằng 5% tổng kinh phí ngân sách Thành phố chi trả cho công trình đó. Mức khuyến khích, phát huy năng lực cho mỗi sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và người có trình độ cao trong nhóm không thấp hơn 10.000.000 đồng/người/công trình (mười triệu đồng) và tối đa không quá 50.000.000 đồng/người/công trình (năm mươi triệu đồng).
Các thành viên được hưởng mức khuyến khích theo tỷ lệ công sức đóng góp (phải có bảng đánh giá cụ thể) hoặc theo tỷ lệ thỏa thuận của các thành viên đối với tổng mức khuyến khích đã chi trả cho cả nhóm. Trong trường hợp không thỏa thuận được tỷ lệ hưởng giữa các thành viên thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả đánh giá xem xét, quyết định.
c) Chính sách hỗ trợ về nhà ở
- Trường hợp đã hoàn thành thời gian tập sự (nếu có), sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và người có trình độ cao được cấp có thẩm quyền xác nhận đang gặp khó khăn về nhà ở thì được xem xét, hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà ở và số tiền hỗ trợ không vượt quá 7.000.000 đồng/tháng (bảy triệu đồng).
- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và người có trình độ cao có nhu cầu mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo các chính sách của Thành phố.
d) Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng
- Ưu tiên xét chọn cử đi bồi dưỡng nâng cao trình độ, tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước đối với các trường hợp đang làm việc tại các vị trí việc làm thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ; hoạch định chính sách và xây dựng hạ tầng đô thị, dịch vụ công.
- Xem xét, có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và người có trình độ cao từ ngân sách Thành phố đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến vị trí, chức danh, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị phục vụ yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị.
đ) Chính sách về quy hoạch, bổ nhiệm
Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và người có trình độ cao được hưởng các chính sách đãi ngộ về quy hoạch, bổ nhiệm, cụ thể:
- Được ưu tiên xem xét, lựa chọn quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực công tác khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Trường hợp có nhiều cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thì thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và người có trình độ cao.
- Được ưu tiên tập trung bồi dưỡng theo hướng trở thành nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực phù hợp với chuyên môn công tác; được giao chủ trì các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học từ cấp bộ, cấp tỉnh trở lên.
Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL