• Tháng Năm 7, 2024
Các quy định về hợp đồng điện tử từ ngày 01/7/2024 áp dụng theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử năm 2023 sẽ có hiệu lực pháp luật để thi hành, kể từ thời điểm này. Theo đó, tại khoản 1 Điều 34 của Luật, có quy định cụ thể là hợp đồng được giao kết hoặc thực hiện từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự động với người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay vào hợp đồng.
Quy định về giao kết hợp đồng điện tử: được quy định tại Điều 35 của Luật, có nêu rõ giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng điện tử. Đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Quy định về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử: theo Điều 36 của Luật, các bên có quyền thỏa thuận sử dụng thông điệp dữ liệu, phương tiện điện tử một phần hoặc toàn bộ trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, điều kiện cũng như bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định của pháp luật về hợp đồng, các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Quy định về việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử được thực hiện theo quy định tại các điều trong Luật này.
Quy định về giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng văn bản giấy.
Trên đây là một số quy định mới về hợp đồng điện tử sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/7/2024./.
Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận- Phòng PBGDPL
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật