• Tháng Bảy 13, 2023
I. MỨC PHỤ CẤP MỚI VỚI TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ TỪ NGÀY 01/8/2023
Theo khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì mức phụ cấp mới với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (trong đó có trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố) từ ngày 01/8/2023 như sau:
(1) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.
Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở;
(2) Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại (1) mục này được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở;
(3) Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại (1) và (2) mục này được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.
Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.
Cụ thể, mức khoán quỹ phụ cấp với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định mới áp dụng từ 01/8/2023 (mức lương cơ sở mới tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP và quy định mới tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP) như sau:
- Đối tượng (1): Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo; Mức khoán quỹ phụ cấp: 06 lần mức lương cơ sở = 10.800.000 đồng.
- Đối tượng (2): Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng (1); Mức khoán quỹ phụ cấp: 4.5 lần mức lương cơ sở = 8.100.000 đồng.
II. 06 CHÍNH SÁCH MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI)
1. Một luật nhưng giúp nhiều luật hiện nay có ngay hiệu lực thi hành trên môi trường số.
Luật nào trước đây chưa quy định giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử thì được áp dụng theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.
Giao dịch điện tử có giá trị tương đương và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống.
Các cơ quan, tổ chức không thể viện dẫn việc chưa có quy định để từ chối giá trị pháp lý của giao dịch điện tử.
2. Giao dịch điện tử toàn trình, tối ưu hóa, rút ngắn thời gian xử lý, thuận tiện hơn và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục tình trạng giao dịch điện tử phức tạp hơn, lâu hơn, đắt đỏ hơn và vẫn phải thực hiện song song cả 2 hình thức, làm chậm tiến trình chuyển đổi số. Quy định về chuyển đổi giữa giấy và điện tử thông suốt, không rào cản.
Dịch vụ tin cậy lần đầu tiên đưa vào Luật đóng vai trò tạo niềm tin thúc đẩy giao dịch điện tử.
Chứng thư điện tử lần đầu tiên đưa vào Luật để đại diện chung cho tất cả các loại giấy phép, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận... giúp giải quyết điểm vướng mắc lớn nhất trong DVCTT toàn trình đó là kết quả giải quyết TTHC bằng điện tử.
3. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hợp đồng điện tử. Đây là cơ sở pháp lý để Bộ trưởng các Bộ có thể ban hành theo thẩm quyền quy định về hợp đồng điện tử trong ngành, lĩnh vực của mình. Ví dụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có thể ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hợp đồng lao động điện tử, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có thể ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về hợp đồng du lịch điện tử v.v....
4. Luật hóa vai trò của các nền tảng số quốc gia, là công cụ điều phối quan trọng của Bộ TT&TT là Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), Khung kiến trúc. Trước đây, chúng ta chưa có cơ sở pháp lý gì cho hoạt động này.
5. Luật hóa việc cơ quan nhà nước được thuê chuyên gia từ ngân sách nhà nước hàng năm (kinh phí sự nghiệp) để thuê tư vấn xây dựng CSDL; thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước. Bước đầu tháo gỡ khó khăn về việc sừ dụng kinh phí sự nghiệp cho công tác duy trì, vận hành hạ tầng thông tin.
6. Chính sách chia sẻ dữ liệu, giám sát, kiểm tra, thanh tra trực tuyến. Đặt cơ sở pháp lý quan trọng trong việc QLNN sử dụng dữ liệu lớn thay vì QLNN theo cách truyền thống. Đặc biệt là công tác chia sẻ dữ liệu, giám sát các hạ tầng thông tin phục vụ giao dịch điện tử.
Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.
III. MỨC PHÍ THI BẰNG LÁI XE A1, B1 VÀ B2 TỪ NGÀY 01/8/2023
Ngày 07/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023.
Theo đó, mức phí thi bằng lái xe A1, B1 và B2 từ ngày 01/8/2023 cụ thể như sau:
(1) Mức phí thi bằng lái xe A1 từ ngày 01/8/2023:
- Sát hạch lý thuyết: 60.000 đồng/lần (tăng 20.000 đông/lần so với quy định hiện hành).
- Sát hạch thực hành: 70.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng/lần so với quy định hiện hành).
(1) Mức phí thi bằng lái xe B1 và B2 từ ngày 01/8/2023:
- Sát hạch lý thuyết: 100.000 đồng/lần (tăng 10.000 đồng/lần so với quy định hiện hành).
- Sát hạch thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần (tăng 50.000 đồng/lần so với quy định hiện hành).
- Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần (tăng 20.000 đồng/lần so với quy định hiện hành).
- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần (hiện hành không thu phí này).
Phòng Tư pháp quận Tân Phú- Phòng PBGDPL
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật