• Tháng Năm 8, 2020
Tờ gấp tìm hiểu một số quy định của Nghị định 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
Được đăng trong chuyên mục: Tờ gấp pháp luật