• Tháng Mười Hai 27, 2018
Tờ gấp 1: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về tố cáo
Tờ gấp 2: Một số quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo
Tờ gấp 3: Tìm hiểu một số quy định pháp luật chung về an ninh mạng
Tờ gấp 4:Tìm hiểu quy định pháp luật về các biện pháp bảo vệ, hành vi bị nghiêm cấm và xử lý các vi phạm pháp luật về an ninh mạng
Tờ gấp 5: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
Tờ gấp 6: Tìm hiểu pháp luật về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
Tờ gấp 7: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về bảo vệ an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng an ninh mạng
Tờ gấp 8: Một số quy định chung về giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự
Tờ gấp 9: Tìm hiểu quy định về thủ tục giám sát, giáo dục trong trường hợp áp dụng biện pháp khiển trách , hòa giải tại cộng đồng với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.
Tờ gấp 10: Tìm hiểu một số quy định về giám sát, giáo dục trong trường hợp giáo dục tại xã, phường, thị trấn với người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự
Tờ gấp 11:Tìm hiểu một số quy định về quyền và nghĩa vụ của người được giám sát, giáo dục và trách nhiệm của người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Tờ gấp 12: Tìm hiểu quy định về trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.
Tờ gấp 13: Tìm hiểu một số quy đinh pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm
Nguồn Bộ Tư pháp (http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/to-gap.aspx?ItemID=323)
Đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Tờ gấp pháp luật