• Tháng Mười Một 28, 2018
Thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn Thành phố, Kế hoạch số 2116/KH-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,
Nhằm phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, hôn nhân và gia đình, nuôi con nuôi, Sở Tư pháp đã biên soạn 04 tờ gấp:
- Một số nội dung liên quan đến thay đổi hộ tịch, xác định, xác định lại dân tộc, nhận cha, mẹ, con và đăng ký giám hộ được quy định trong Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật có liên quan
- Giới thiệu một số quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008
- Giới thiệu một số quy định về nuôi con nuôi
- Một số nội dung liên quan đến khai sinh, kết hôn và khai tử được quy định trong Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật có liên quan
Trân trọng giới thiệu
Được đăng trong chuyên mục: Tờ gấp pháp luật, Pano, áp phích