• Tháng Bảy 17, 2019
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13
Tập tin đính kèm
gioi thieu BLHS-2017.pdf (4.32 Mb, 18 lượt xem)