• Tháng Mười Hai 27, 2018
Ngày 26/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2160/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” (Đề án). Qua tổng kết 05 năm thực hiện Đề án, trên cơ sở hiệu quả của Đề án, ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1402/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020), trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2020. Với mục đích nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Đoàn, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; đồng thời đa dạng hóa nguồn tài liệu hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn “Sổ tay hướng dẫn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên”.
Sổ tay gồm ba phần:
- Phần thứ nhất: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên;
- Phần thứ hai: Một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên;
- Phần thứ ba: Hệ thống các văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên.
Xin trân trọng giới thiệu và mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc về nội dung Sổ tay!
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - BỘ TƯ PHÁP
Tập tin đính kèm