• Tháng Mười Hai 10, 2018
- Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018
- Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân
- Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại
- Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2010
- Luật Tố cáo năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019)
- Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
- Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
- Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ
Tập tin đính kèm