• Tháng Bảy 24, 2018
Thực hiện Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (sau đây gọi là Luật thi hành án dân sự sửa đổi).
Tập tin đính kèm
Đề cương Luật THADS.doc (284.5 kb, 311 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Lần 1 - Năm 2018