• Tháng Bảy 24, 2018
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) số 70/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016.
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Lần 1 - Năm 2018