• Tháng Ba 27, 2024
Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 02 năm 2024. Một số điểm mới của Nghị định số 12/2024/NĐ-CP bao gồm:
- Sửa đổi, bổ sung một số điều về giá đất nêu rõ bốn phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh và sửa đổi Điều 4, Điều 5 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp định giá đất và điều kiện áp dụng từng phương pháp đó. Đồng thời, bổ sung Điều 5b về thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất.
Theo đó, các thông tin về giá đất, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng để áp dụng phương pháp so sánh, phương pháp thặng dư và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất như sau:
(1) Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá (Điểm a, Khoản 1, Điều 5b Nghị định số 12/2024/NĐ-CP).
(2) Giá đất đã thực hiện thủ tục về thuế tại cơ quan thuế hoặc đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Điểm b, Khoản 1, Điều 5b Nghị định số 12/2024/NĐ-CP).
(3) Giá thuê đất, giá thuê mặt bằng (Điểm c, Khoản 1, Điều 5b Nghị định số 12/2024/NĐ-CP).
(4) Giá đất chuyển nhượng trên thị trường (Điểm d, Khoản 1, Điều 5b Nghị định số 12/2024/NĐ-CP).
Về quyết định giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP).
Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê (Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP).
Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức việc xác định giá đất cụ thể (Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP)./.
Phòng Tư pháp quận Gò Vấp- Phòng PBGDPL
Tập tin đính kèm
12-cp.signed.pdf (1.76 Mb, 12 lượt xem)