• Tháng Bảy 24, 2018
Luật phí và lệ phí được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/12/2015, tại kỳ họp thứ 10. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
Tập tin đính kèm
De cuong Luat phi va le phi. final.doc (94.5 kb, 40 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Lần 1 - Năm 2018