• Tháng Hai 5, 2024
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố hồ chí minh có nhu cầu thu hút, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024; Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 – 2022.
Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND có 8 điều với các nội dung chính:
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp huyện trở lên thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
c) Các tổng công ty, công ty, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
d) Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được thu hút để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ mục tiêu xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc các lĩnh vực nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.
đ) Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
3. Lĩnh vực thu hút
a) Công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh.
b) Công nghiệp hỗ trợ.
c) Dịch vụ vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng - hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu (logistics).
d) Công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
đ) Nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, tế bào gốc.
e) Xây dựng và tổ chức quản lý, vận hành trung tâm tài chính của Thành phố.
g) Xây dựng và quản lý hạ tầng hiện đại, gồm: xây dựng và vận hành hệ thống vận tải công cộng sức tải lớn, không gian ngầm, công trình phòng chống thiên tai, xử lý sự cố môi trường, quy hoạch và phát triển đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu.
h) Vật liệu mới, năng lượng tái tạo, sản xuất linh kiện điện tử cao cấp, công nghiệp vi mạch.
i) Công nghệ số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, khoa học tính toán.
k) Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học xã hội và nhân văn.
l) Xây dựng, hoạch định chính sách công và quản lý nhà nước.
m) Dịch vụ công: giáo dục và y tế.
n) Các lĩnh vực thu hút khác do Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo thẩm quyền.
4. Mức thu nhập
a) Mức hỗ trợ thu nhập ban đầu:
Áp dụng mức hỗ trợ thu nhập ban đầu tối đa 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút. Mức hỗ trợ thu nhập ban đầu chỉ áp dụng 01 lần và được thực hiện cho lần ký hợp đồng đầu tiên.
b) Mức thu nhập hằng tháng:
- Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được ký kết hợp đồng lao động và được hưởng mức thu nhập từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đến 100.000.000 đồng/người/tháng (một trăm triệu đồng). Mức thu nhập này đã bao gồm tiền lương hằng tháng và các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có) mà chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt được hưởng theo quy định pháp luật.
- Việc áp dụng mức thu nhập cụ thể cho từng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt tương xứng với trình độ, năng lực và uy tín cá nhân.
c) Mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ, phát triển công nghệ:
- Đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút để thực hiện các công trình:
Trường hợp công trình do 01 chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút để thực hiện: mỗi một công trình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ, phát triển công nghệ với giá trị bằng 5% tổng kinh phí ngân sách Thành phố chi trả cho công trình đó. Tổng mức thu nhập khuyến khích không thấp hơn 50.000.000 đồng/người/công trình (năm mươi triệu đồng). Trường hợp tổng mức ngân sách Thành phố đầu tư cho công trình đã được phê duyệt hoặc cấp phép, công nhận chính thức vượt quá 20.000.000.000 đồng/công trình (hai mươi tỷ đồng) thì mức thu nhập khuyến khích tối đa là 1.000.000.000 đồng/người/công trình (một tỷ đồng).
Trường hợp công trình do nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được thu hút để cùng nghiên cứu thực hiện: mức thu nhập khuyến khích cho nhóm thực hiện công trình bằng 5% tổng kinh phí ngân sách Thành phố chi trả cho công trình đó. Mức thu nhập khuyến khích cho mỗi chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt không thấp hơn 30.000.000 đồng/người/công trình (ba mươi triệu đồng) và tổng mức thu nhập khuyến khích cho cả nhóm thực hiện công trình tối đa 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
- Đối với người có tài năng đặc biệt được thu hút vào các vị trí không yêu cầu phải có công trình:
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức khuyến khích tương xứng với công trạng cá nhân tối đa là 1.000.000.000 đồng/người (một tỷ đồng).
d) Mức hỗ trợ thuê nhà ở:
Trường hợp chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt gặp khó khăn về nhà ở nhưng cơ quan, đơn vị thu hút không bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê nhà ở và số tiền không vượt quá 7.000.000 đồng/tháng (bảy triệu đồng).
Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL