• Tháng Hai 5, 2024
Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND Quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2023; thay thể Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố quv định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh..
Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND có 4 điều với các nội dung chính:
1. Đối tượng áp dụng:
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan,
2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:
Áp dụng bằng mức giá tối thiểu theo hạng bệnh viện tương ứng quỵ định tại các phụ lục đính kèm Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh, toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp. (Chi tiết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm)
3. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp:
Áp dụng mức giá theo hạng bệnh viện quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm Nghị quyết này theo nguyên tắc sau:
a) Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xêp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.
b) Đốỉ với phòng khám đa khoa khu vực
- Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.
- Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị, Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.
c) Đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn
- Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật: bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III của Nghị quyết này.
- Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu; áp dụng mức giá bằng 50% mức gỉá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.
d) Đối với Nhà hộ sinh: áp dụng mức giá của bệnh viện viện hạng IV. Mức giá thanh toán tiền giường bệnh áp dụng bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.
Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL