• Tháng Tư 23, 2021
CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Phòng, chống tham nhũng (số 36/2018/QH14);
- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.
NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN TUYÊN TRUYỀN
1. Về kê khai tài sản, thu nhập: 04 vấn đề cơ bản cần phải rõ:
* Ai phải thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập?(Điều 34 Luật PCTN 2018)
- Nhóm 1:Cán bộ, công chức;
- Nhóm 2:Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp;
- Nhóm 3: Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Nhóm 4:Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
* Kê khai những gì? (Điều 35 Luật PCTN 2018)
Kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên, gồm:
- Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;
- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên;
- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;
- Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.
* Kê khai như thế nào? (Điều 33 Luật PCTN 2018)
Phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.
* Khi nào phải kê khai? (Điều 34 và Điều 36 Luật PCTN 2018; Điều 10 Nghị định số 130/2020)
=>Nhóm 1, 2 và 3:
-Phải kê khai lần đầu: hoàn thành trước ngày 31/12 của năm kê khai, trường hợp người lần đầu giữ các vị trí công tác trên thì thời gian hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác;
-Phải kê khai bổ sung: khi biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên (trừ trường hợp là người có nghĩa vụ kê khai hàng năm); thời gian hoàn thànhtrước ngày 31/12 của năm phát sinh biến động.
- Phải kê khai để phục vụ cho công tác cán bộ: khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác; phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác.
-Phải kê khai hàng năm: hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm.
+ Chức vụ Giám đốc sở và tương đương;
+ Chấp hành viên, Điều tra viên, Kế toán viên, Kiểm lâm viên, Kiểm sát viên, Kiểm soát viên ngân hàng, Kiểm soát viên thị trường, Kiểm toán viên, Kiểm tra viên của Đảng, Kiểm tra viên hải quan, Kiểm tra viên thuế, Thanh tra viên, Thẩm phán.
+ Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III ban hành kèm Nghị định số 130/2020/NĐ-CP;
+ Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
=> Nhóm 4: phải kê khai theo quy định của pháp luật về bầu cử.
2. Trách nhiệm của Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai (Điều 37, Điều 38 và 39 Luật PCTN 2018; Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP)
* Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập:
- Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền;
- Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai.
-Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai.
* Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập.Trường hợp bản kê khai không đúng mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai tiến hành việc kê khai bổ sung hoặc kê khai lại (thời hạn hoàn thành: 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng).
* Rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền (Thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai).
3. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
-Kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai bổ sung: Công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên làm việc.
- Bảnkê khai để phục vụ cho công tác cán bộ: Công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
- Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được công khai theo quy định của pháp luật về bầu cử.
4.Xác minh thu nhập, tài sản(Điều 30, Điều 41 Luật PCTN 2018)
* Cơ quan nào có thẩm quyềnkiểm soát tài sản, thu nhập?
- Thanh tra Chính phủ
- Thanh tra cấp tỉnh
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước
- Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội
* Việcxác minhđược tiến hành khi nào?(Điều 41 Luật PCTN 2018)
- Khi có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực
- Khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc.
- Khicó tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện thụ lý theo quy định của Luật Tố cáo;
- Khi thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên.
- Khi có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền theo quy định:
+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
+ Chủ tịch nước.
+ Thủ tướng Chính phủ
+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
+ Thường trực HĐND.
+ Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện
+ Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
+ Cơ quan thường vụ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ
+ Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác.
* Nội dung xác minh?
- Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai
- Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.
(Việc xác minh được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 44 Luật PCTN 2018).
Phòng Tư pháp Quận 1- Phòng PBGDPL