• Tháng Một 7, 2021
Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 02 năm 2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP- BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Thông tư số 07/2020/TT-BTP gồm 3 chương và 5 điều.
So với Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, Thông tư 07/2020/TT-BTP bổ sung thêm cho Sở Tư pháp chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: công tác hòa giải thương mại, thừa phát lại, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm và dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật, giảm bớt chức năng về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; bổ sung thêm cho Phòng Tư pháp chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, giảm bớt chức năng về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bồi thường nhà nước.
So với Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, Thông tư 07/2020/TT-BTP giảm bớt nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp về kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, về hòa giải thương mại, về thừa phát lại và quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; giảm bớt nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh, về kiểm soát thủ tục hành chính, về thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, về bồi thường nhà nước.
Thông tư 07/2020/TT-BTP giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp; quyết định cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành Tư pháp theo các nhóm lĩnh vực sau: xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật: hành chính tư pháp (quản lý công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm, lý lịch tư pháp); bổ trợ tư pháp (trợ giúp pháp lý, quản lý công tác luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, thừa phát lại); quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.
Căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ.
b) Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp; biên chế công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã theo quy định pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; không bố trí công chức Tư pháp - hộ tịch kiêm nhiệm công tác khác.
c) Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương rà soát để xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp. Phòng Tư pháp và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định; thực hiện việc rà soát biên chế công chức, viên chức để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất cơ quan có thẩm quyền phân bổ, điều chỉnh biên chế công chức và số lượng người làm việc cho Sở Tư pháp bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định pháp luật;…
Phòng Tư pháp Quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL