• Tháng Mười 2, 2020
Ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 thay thế Bộ luật Lao động năm 2012. Luật này gồm 17 chương, 220 điều, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới có hiệu lực rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 giới thiệu một số điểm nổi bật của Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019, cụ thể như sau:
BLLĐ 2019 mở rộng thêm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động cùng một số tiêu chuẩn riêng. Bộ luật quy định phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Về đối tượng áp dụng của Bộ luật: Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Bên cạnh đó, về tiền lương, Điều 93 BLLĐ 2019 quy định doanh nghiệp được chủ động trong việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động trên cơ sở thương lượng, thoả thuận với người lao động. Điều 94 BLLĐ quy định: Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp. Việc cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương được cho là hợp lý, nhất là trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn không thể trực tiếp nhận lương…
BLLĐ 2012 quy định khi trả lương qua tài khoản ngân hàng, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về các loại phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản. Điều 96 BLLĐ 2019 quy định hình thức trả lương như sau:
1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.
2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.
Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.
Như vậy từ ngày 01/01/2021, khi BLLĐ 2019 có hiệu lực thì việc "trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản và phí chuyển tiền" là trách nhiệm bắt buộc của người sử dụng lao động.
Điều 104 BLLĐ 2019 quy định về “Thưởng” thay vì “Tiền thưởng” như BLLĐ 2012. Theo đó người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng tiền hoặc bằng tài sản hoặc bằng các hình thức khác căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Phòng Tư pháp Quận 4- Phòng PBGDPL