Thủ tục để sáp nhập doanh nghiệp tư nhân được tiến hành qua những bước như sau:
Các doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
Hợp đồng đồng sáp nhập phải có các nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp nhận sáp nhập; tên, địa chỉ chính của doanh nghiệp bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, quy trình, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, những điều khoản của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập doanh nghiệp tư nhân;
Các thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc các cổ đông của các công ty xúc tiến thông qua việc sáp nhập, Điều lệ doanh nghiệp nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp nhận sáp nhập theo quy định của Luật công ty 2014. Thỏa thuận sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông tin cho người cần lao biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;
Sau khi đăng ký công ty, doanh nghiệp bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; doanh nghiệp nhận sáp nhập được hưởng các quyền và ích lợi hợp pháp, chịu bổn phận về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng cần lao và trách nhiệm tài sản khác của doanh nghiệp bị sáp nhập.
Thực hiện các thủ tục sáp nhận doanh nghiệp cần phải được thực hiện đúng quy trình và chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cầu thiết để đảo bảo cho việc thực hiện chính xác. Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần thực hiện sáp nhập doanh nghiệp tư nhân mà không phải biết bắt đầu từ đâu thì có thể nhờ sự tư vấn của công ty luật DHLaw. Chúng tôi sẽ giúp tư vấn đầy đủ các quy trình cần thiết cho việc sáp nhập doanh nghiệp tư nhân.
Tham khảo: https://dhlaw.com.vn/tu-van-luat-ve-sap-nhap-doanh...