• September 13, 2023

Huyện Nhà Bè biên soạn tài liệu hỏi đáp về các quy định pháp luật mới; cụ thể như sau:

- Tài liệu hỏi- đáp về Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư;

- Tài liệu hỏi- đáp về Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Chi tiết xem tại đây./.

Được đăng trong chuyên mục: Phổ biến giáo dục Pháp Luật