• Tháng Ba 6, 2020
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua 11 Luật, Bộ luật sau:
1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2019, gồm có 17 chương 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế cho Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
2. Luật Thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 21/11/2019, gồm có 6 chương 52 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành
3. Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 22/11/2019, gồm có 8 chương 50 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế cho Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12.
4. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 22/11/2019, gồm có 8 chương 52 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
5. Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019, gồm có 5 chương 41 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27 tháng 8 năm 1996 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
6. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019, gồm có 10 chương 135 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế cho Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 22/11/2019, gồm có 4 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.
8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 50/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 25/11/2019, gồm có 2 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2020. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14.
9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 25/11/2019, gồm có 2 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13;
10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 25/11/2019, gồm có 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.
11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước số 55/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019, gồm có 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật