• Tháng Tư 5, 2019
THÔNG TƯ08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC
ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng
kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Tập tin đính kèm
Thông tư 08.2019 ngày 30.01.2019 BTC.pdf (414.33 kb, 168 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật