• Tháng Ba 20, 2019
Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về ban hành quy chế tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quy chế này quy định việc tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn (công chức cấp xã) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Một số nội dung của Quy chế:
1. Đối tượng áp dụng: Quy chế áp dụng cho 7 chức danh công chức cấp xã gồm: Trưởng Công an xã, Chỉ huy Trưởng Quân sự, Văn phòng – Thư ký, Địa chính – Xây dựng – Đầu tư và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Tài chính – Kế toán, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã: Điều 4, 5 Quy chế.
3. Phương thức tuyển dụng công chức cấp xã: gồm thi tuyển và xét tuyển.
4. Trình tự tổ chức thi tuyển công chức cấp xã: Thông báo tuyển dụng; các môn thi, hình thức thi, điểm thi …
5. Tổ chức kỳ thi.
6. Tổ chức xét tuyển.
7. Tập sự, công nhận đối với người hoàn thành chế độ tập sự.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.