• Tháng Ba 20, 2019
Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
Thông tư quy định hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật; hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật; kinh phí thực hiện xác định mức độ khuyết tật.
Một số điểm mới của Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH:
- Thời hạn xác định, xác định lại mức độ khuyết tật là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người đề nghị;
- Chủ tịch Hội đồng (Chủ tịch UBND cấp xã) phải gửi văn bản (theo mẫu) để tham khảo ý kiến của cơ sở giáo dục về thông tin của người được xác định mức độ khuyết tật nếu người đó đang đi học;
- Đại diện cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp xã (nơi đối tượng học tập) được mời dự họp xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng (nếu cần thiết);
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay vì do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như trước đây) tổ chức in phôi Giấy xác nhận khuyết tật để cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn;
- Bổ sung thêm trường hợp phải làm thủ tục cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật khi Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác;
- Thông tư ban hành các biểu mẫu kèm theo để thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật.
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2019 và thay thế Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật