• Tháng Ba 20, 2019
Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tư pháp ban hành quy trình về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND về công nhận 11 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (theo danh sách đính kèm)./.
Được đăng trong chuyên mục: Thi Hành Pháp Luật, Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật