• Tháng Ba 20, 2019
Sáng ngày 17/01/2019, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Quận Bình Thạnh đã tiến hành họp xét công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Trên cơ sở kết quả họp, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Quận đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 công nhận 19/20 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (riêng 01 phường không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 do “có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra”).
Công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh trong thời gian qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, UBND Quận, phường; Phòng Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Quận đã phát huy tốt vai trò tham mưu UBND quận trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
Việc triển khai xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn phường; tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức phường trong thực thi công vụ; cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân./.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật, Thi Hành Pháp Luật