• Tháng Tư 11, 2024
Ngày 19/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV thông qua Luật Giá (sửa đổi) số 16/2023/QH15 (sau đây viết tắt là Luật Giá năm 2023) gồm 8 Chương, 75 Điều. Một số điểm mới của Luật Giá năm 2023 như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng trong lĩnh vực giá, thẩm định giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước; tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; cơ sở dữ liệu về giá; thẩm định giá; thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá (Điều 1 Luật Giá năm 2023).
2. Về bình ổn giá: Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các giải pháp, biện pháp theo quy định của Luật này nhằm ổn định giá hàng hóa, dịch vụ khi giá biến động bất thường về giá trong một khoảng thời gian nhất định (Khoản 9, Điều 4 Luật Giá năm 2023).
3. Giới thiệu một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá:
- Loan tin, đưa tin không đúng sự thật, không chính xác về tình hình kinh tế - xã hội gây nhiễu loạn thông tin thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ (Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Luật Giá năm 2023);
- Lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ không phù hợp với biến động của giá thành toàn bộ so với điều kiện bình thường nhằm trục lợi (Điểm c, Khoản 2, Điều 7 Luật Giá năm 2023);
- Ký chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá không đúng với lĩnh vực chuyên môn, thông báo của cơ quan nhà nước về lĩnh vực được phép hành nghề; ký chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá khi không đáp ứng các điều kiện đăng ký hành nghề thẩm định giá quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này (Điểm d, Khoản 4, Điều 7 Luật Giá năm 2023).
4. Giới thiệu một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh: Đề xuất với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về việc trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (Khoản 6, Điều 16 Luật Giá năm 2023).
5. Giới thiệu một số nguyên tắc thanh tra, kiểm tra:
- Thực hiện theo kế hoạch, hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện vi phạm, dấu hiệu vi phạm (Điểm a, Khoản 2, Điều 68 Luật Giá năm 2023);
- Không trùng lặp, chồng chéo về phạm vi, thời gian với hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, kiểm tra cùng lĩnh vực đối với một đơn vị (Điểm b, Khoản 2, Điều 68 Luật Giá năm 2023);
- Khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật (Điểm c, Khoản 2, Điều 68 Luật Giá năm 2023);
- Hạn chế cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng được kiểm tra (Điểm d, Khoản 2, Điều 68 Luật Giá năm 2023).
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2024.
Phòng Tư pháp quận Gò Vấp- Phòng PBGDPL
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật