• Tháng Tư 1, 2024
Ngày 01/03/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-TTg về sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, nội dung của các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến thực hiện xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao được sửa đổi như sau:
1. Chỉ tiêu 18.4: Tiếp cận pháp luât (đối với xã nông thôn mới):
a) Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn
b) Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.
c) Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý.
2. Chỉ tiêu 16: Tiếp cận pháp luât (đối với xã nông thôn mới nâng cao):
16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở
16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành.
Như vậy, các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, đối với chỉ tiêu liên quan đến tiếp cận pháp luật phải đạt những nội dung sau đây:
1. Xã nông thôn mới (chỉ tiêu 18.4. Tiếp cận pháp luật)
- Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn: Đạt.
- Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đạt.
- Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý. Đạt.
2. Xã nông thôn mới nâng cao (Chỉ tiêu 16. Tiếp cận pháp luât)
- Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở: Đạt.
- Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành: ≥ 90%.
- Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cân và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu: ≥ 90%.
(Quyết định 211/QĐ-TTg đính kèm).
Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật