• Tháng Một 9, 2024
Ngày 20/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 thay thế Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.
Luật Hợp tác xã (sửa đổi) gồm 12 Chương, 115 Điều, tăng 3 chương và 51 Điều so với Luật Hợp tác xã năm 2012 (gồm 9 Chương, 64 Điều), gồm những nội dung mới cơ bản sau đây:
1. Về nhóm quy định về bản chất Hợp tác xã, phát triển thành viên Hợp tác xã: Bổ sung phân loại thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và liên kết không góp vốn nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức khác, các chuyên gia có thể tham gia góp vốn, góp sức lao động, liên kết sản xuất, kinh doanh để cùng phát triển Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã. Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định cụ thể mức trích lập quỹ tối thiểu từ thu nhập của giao dịch bên ngoài là 5% đối với Hợp tác xã, 10% đối với liên hiệp Hợp tác xã (Điều 84) nhằm bảo đảm quỹ chung không chia, tài sản chung không chia không ngừng phát triển, thu hút cá nhân, tổ chức tham gia vào Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã.
2. Về nhóm quy định mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho Hợp tác xã phát triển: Trao quyền cho Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã tự quyết định việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thành viên, phát triển thị trường bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác.
3. Về nhóm quy định nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Hợp tác xã: Bổ sung 01 chương (Chương VIII) về kiểm toán Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý: Hợp tác xã quy mô lớn, liên hiệp Hợp tác xã từ 10 thành viên trở lên, Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hoạt động tài chính ngân hàng phải kiểm toán độc lập (Điều 106).
4. Về nhóm quy định tổ hợp tác và tổ chức đại diện: Các tổ hợp tác khi góp vốn và hợp đồng hợp tác không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 tháng trở lên phải đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh để thống nhất quản lý nhà nước và áp dụng các chính sách hỗ trợ cho tổ hợp tác. Luật đã bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi tổ hợp tác lên Hợp tác xã tương tự như chính sách chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5. Về nhóm quy định nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể: Luật Hợp tác xã năm 2023 đã thể chế hoá đầy đủ 8 nhóm chính sách của Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới./.
Phòng Tư pháp quận Gò Vấp- Phòng PBGDPL
Tập tin đính kèm
luat17_2023.pdf (802.42 kb, 35 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật