• Tháng Ba 2, 2021
Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2021.
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật