• Tháng Hai 24, 2021
Thông tư số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/03/2021.
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật