• Tháng Hai 24, 2021
Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 17/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/02/2021.
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật