• Tháng Một 21, 2021
Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP- BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Thông tư số 07/2020/TT-BTP gồm có 03 chương, 06 điều, quy định về vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp; vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp; hiệu lực thi hành của Thông tư và trách nhiệm thi hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 02 năm 2021./.
Phòng Tư pháp Quận 11- Phòng PBGDPL
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật