• Tháng Một 21, 2021
Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Tại Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 43 điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Tại Điều 2 bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.
Ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP là Phụ lục các mẫu văn bản quy phạm pháp luật và Phụ lục mẫu báo cáo đánh giá tác động của chính sách, tờ trình, đề cương chi tiết dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thay thế Phụ lục I và Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Ngoài ra, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm 01 Phụ lục hướng dẫn viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật./.
Phòng Tư pháp Quận 11- Phòng PBGDPL
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật