• Tháng Một 7, 2021
Quyết định số 2288/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2020.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật