• Tháng Mười Một 16, 2020
Quyết định số 1765/QĐ-TTg ngày 09/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2020.
Chi tiết xem văn bản đính kèm./.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật