• Tháng Mười 2, 2020
Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật được ký ngày 10/7/2019 tại Ulan Bator, Mông Cổ và có hiệu lực từ ngày 20/12/2019. Để triển khai, thực hiện Hiệp định kịp thời, thống nhất và hiệu quả, ngày 28/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1470/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật./.
* Đính kèm: Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật.
Tập tin đính kèm
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật