• September 29, 2020
Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2020.
Nghị định có 4 điều, gồm có 14 nội dung sửa đổi, bổ sung các điều, khoản của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 01 nội dung chuyển tiếp: “Các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, tổng kết việc thực hiện thí điểm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”. Một số nội dung cần lưu ý của Nghị định:
1. Nghị định số 108/2020/NĐ-CP quy định bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp. (Khoản 3 Điều 1)
2. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Trưởng phòng), là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện do Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện. (Khoản 2 Điều 1)
3. Sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện như: Phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Y tế, Thanh tra huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Dân tộc. (Khoản 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều 1)
4. Thẩm quyền quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đảo do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định (trước đây Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định), quy định riêng về số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đảo Phú Quốc (Số lượng cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện đảo không quá 10 phòng. Riêng đối với huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang được thành lập không quá 12 phòng). (Khoản 11 Điều 1)
PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN BÌNH THẠNH – PHÒNG PBGDPL
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật