• September 25, 2020
Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/9/2020.
Chi tiết xem văn bản đính kèm./.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật