• September 25, 2020
Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2020.
Chi tiết xem văn bản đính kèm./.
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật