• September 22, 2020
Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, ngày 09/9/2020, Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1887/QĐ-BTP ban hành Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.
Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh đăng tải và giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, sử dụng.
* Đính kèm :
- Quyết định số 1887/QĐ-BTP ngày 09/9/2020 của Bộ Tư pháp;
- Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.
Tập tin đính kèm
qd1887signed.pdf (513.55 kb, 4 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật