• September 9, 2020
Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020.
Để tổ chức thực hiện Nghị định số 55 được hiệu quả, đồng bộ và thống nhất trên địa bàn Thành phố, ngày 11/8/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 3071/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 55 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.
Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh đăng tải và giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, sử dụng.
* Đính kèm :
- Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
- Kế hoạch số 3071/KH-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị định số 55.
Tập tin đính kèm
3071khubsigned.pdf (2.35 Mb, 26 lượt xem)
55.signed.pdf (766.61 kb, 9 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật