• September 9, 2020
Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”; Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; Kế hoạch số 4238/KH-BTP ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên. Ngày 01/9/2020, Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1852/QĐ-BTP ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên.
Tài liệu này thay thế Tài liệu 3 trong Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ban hành kèm Quyết định số 1753/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh đăng tải và giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, sử dụng.
* Đính kèm :
- Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01/9/2020 của Bộ Tư pháp;
- Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên.
Tập tin đính kèm
tailieukemtheo.pdf (2.49 Mb, 48 lượt xem)
qd1852signed.pdf (659.93 kb, 16 lượt xem)
Được đăng trong chuyên mục: Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật